Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 

De consument heeft het recht aan Motocare BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

Motocare BVBA
Diestsesteenweg 33A 
3390 Tielt-Winge
BE 0862462533
shop@motocare.be
+32 (0)16353921
info@motocare.be

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De electronische webwinkel van Motocare BVBA  met maatschappelijke zetel te Tielt-Winge (België), Diestsesteenweg 33A, BTW BE 0862462533  (hierna Motocare) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit KTM- assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Motocare.Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Motocare is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Motocare is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Motocare 

Motocare is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 


Artikel 4: Online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Motocare assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Motocare De artikelen worden thuis bij de klant geleverd via de door de klant aangeduide leveringswijze. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via PayPal
- via overschrijving
- via Credit card

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Motocare 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Motocare te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eén maand na opmaakdatum dragen de niet-betaalde facturen een rente gelijk aan de wettelijke referentie-intrestvoet op jaarbasis voor private klanten maar voor handelaren en ondernemingen gebaseerd op basis van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (W.2 augustus 2002). Bij laattijdige betaling is evenzeer een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% met een absoluut minimum van 75,00 €  per factuur. Voormelde intresten en schadevergoedingen zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd.  Bij betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing en de Rechtbanken van Leuven en het Vredegerecht van het kanton Aarschot bevoegd.

 

Artikel 7: Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 


Artikel 8: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Motocare klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan  Motocare

Elk gebrek dient binnen 8 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 

De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Verzakingstermijn 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Motocare mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Motocare klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Motocare Diestsesteenweg 33A 3390 Tielt-Winge België 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen ,
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt ,
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden ,
- onderdelen die specifiek voor een bepaald type motorfiets zijn besteld. 


Artikel 10: Privacy 

Motocare verbindt zich ertoe uw gegevens  uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw

bestelling afsluit en om u vrijblijvende informatie van Motocare  toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Motocare bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Motocare uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Motocare Diestsesteenweg 33A 3390 Tielt-Winge België 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Motocare heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
Motocare respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Motocare ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
De website van Motocare maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
Motocare houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@motocare.be.


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Motocare om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Motocare Klantendienst 

De Motocare klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)16 353921 of via e-mail op shop@motocare.be of per post op het volgende adres Diestsesteenweg 33A 3390 Tielt-Winge België 


Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Motocare . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Motocare kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Leuven en het Vredegerecht van het kanton Aarschot bevoegd.